O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski programi dodiplomskih studija na ovom odsjeku razvijaju se kroz planirane kurseve/nastavne predmete prema programima koje je usvojilo Nastavno vijeće. Programi kurseva usklađeni su sa potrebama lokalne zajednice, preporukama ministarstva obrazovanja i preporukama svjetske deklaracije i evropskih konvencija o visokom obrazovanju.

Završavanjem svih obaveza predviđenih planom i programom trogodišnjeg studija Smjer Specijalna edukacija i rehabilitacija kandidat stiče diplomu i naziv Bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije – smjer rehabilitacija, ECTS 180.

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Ciljevi programa dodiplomskih studija su:

* postizanje kompetencije svršenog diplomca;

* postizanje potrebnog stepena specijalizacije;

* osposobljenost za istraživački rad iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.

Opći cilj studijskog programa je školovanje svestranog, društveno odgovornog i stručnog edukatora specijalne edukacije i rehabilitacije, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama društvenog djelovanja i uspostavljanje stalnog rasta efikasnosti specijalne edukacije, koje nameće savremeno društvo.Ovaj program ima za cilj i razvijanje specifičnih kompetencija: poznavanje načina i metoda djelovanja u nastavi i obrazovanju, te ostalim pedagoškim aktivnostima u skladu sa racionalnim korištenjem ljudskih resur, primjenu odgovarajućih mjera za povećanje efikasnosti nastave, samostalnoj izradi studija u oblasti pedagoške postupnoosti.

Ostali ciljevi studijskog programa ogledaju se u razvoju specifičnih vještina koje se odnose na strateški pristup u sagledavanju najvažnijih elemenata društvenog djelovanja u smislu dugoročnog razvoja. Studijskim programom se postiže i sposobnost integrisanja znanja, rješavanja složenih problema upravljanja socijalnim i obrazovnim institucijama u oblasti specijalne edukacije. Cilj programa je i razvijanje vještina učenja kao i općih stručnih kompetencija, koje omogućavaju nastavak školovanja u smislu osposobljavanja za istraživački rad u specijalizovanoj oblasti.Ovi ciljevi se postižu raznovrsnim metodama nastave (predavanja, vježbe i interaktivna nastava putem ICT) i u skladu su sa osnovnim zadacima i ciljevima VMŠC i Lokalne zajednice. Zatim u skladu sa reformom obrazovnog sistema sa preporukama iz Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju, što omogućava studentima upis na evropske visokoškolske ustanove.

Razvijanje općih kompetencija: objektivnog vrednovanja društvenokorisnog rada drugih, komunikacija sa stručnjacima iz srodnih oblasti; posjedovanje profesionalne etike, sposobnost upravljanja projektima, izvođenje eksperimenata, obrada podataka i tumačenje rezultata, te kreativnost i inovativnost u nastavi i društvenom djelovanju.

ZNACAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Apsolviranjem studijskog programa dodiplomskog studija kandidat stiče opće kompetencije: sposobnost proširenja stečenih informativnih znanja i njihove primjene u praksi, zatim objektivnog vrednovanja rada drugih izvršilaca, i komuniciranje sa stručnjacima iz drugih oblasti. Također stiče umijeće poznavanja i rasuđivanja na osnovu analize i sinteze dostupnih informacija, formulisanja sopstvenog mišljenja, pretpostavki i izvođenja zaključaka, praćenje novina u rješavanju obrazovnih problema specijalne edukacije i rehabilitacije, upotrebom informciono komunikacionih tehnologija.

Kandidat se osposobljava za primjenu svog znanja i razumijevanja u nepoznatom okruženju i sistemu vrijednosti, kao i za logičko rasuđivanje na osnovu predmetnog poznavanja: metoda, postupaka i procesa neophodnih za specijalnu edukaciju i postupanje u rehabilitaciji i saradnje sa lokalnom zajednicom.

PODRUCJE ZAPOSLJAVANJA

Stručni profil Bachelora specijalne edukacije i rehabilitacije zahtijeva samostalan rad ili kao člana tima centrima ili školama specijalne edukacije i rehabilitacije. Zatim zdravstvenim centrima kao i školama gdje je potreban Defektolog kao savjetnik i saradnik za integrisanu djecu u redovno obrazovanje. Zatim ustanovama za djecu sa posebnim potrebama, službama za profesionalno usmjeravanje i orijentaciju, organizaciju odgojnog i obrazovnog rada u andragoškim ustanovama, savjetovalištima.

 

Visoka medunarodna skola Cazin