O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski programi dodiplomskih studija na ovom odsjeku razvijaju se kroz planirane kurseve/nastavne predmete prema programima koje je usvojilo Nastavno vijeće. Programi kurseva usklađeni su sa potrebama lokalne zajednice, preporukama ministarstva obrazovanja i preporukama svjetske deklaracije i evropskih konvencija o visokom obrazovanju.

Završavanjem svih obaveza predviđenih planom i programom četverogodišnjeg studija Smjer socijalni rad kandidat stiče diplomu i naziv Bachelor socijalnog rada – diplomirani socijalni radnik, ECTS 240.

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

 Ciljevi programa dodiplomskih studija su:

* postizanje kompetencije svršenog diplomca;

* postizanje potrebnog stepena specijalizacije;

* osposobljenost za istraživački rad iz oblasti socijalnog rada.

Opći cilj studijskog programa je školovanje svestranog, društveno odgovornog i stručnog diplomiranog Socijalnog radnika, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama društvenog djelovanja i uspostavljanje stalnog rasta efikasnosti socijalnog rada , koje nameće savremeno društvo.

Ovaj program ima za cilj i razvijanje specifičnih kompetencija: poznavanje načina i metoda djelovanja u nastavi i obrazovanju, te ostalim pedagoškim aktivnostima u skladu sa racionalnim korištenjem ljudskih resur, primjenu odgovarajućih mjera za povećanje efikasnosti nastave, samostalnoj izradi studija u oblasti pedagoške postupnoosti.Ostali ciljevi studijskog programa ogledaju se u razvoju specifičnih vještina koje se odnose na strateški pristup u sagledavanju najvažnijih elemenata društvenog djelovanja u smislu dugoročnog razvoja. Studijskim programom se postiže i sposobnost integrisanja znanja, rješavanja složenih problema upravljanja obrazovnim i socijalnim institucijama..

Cilj programa je i razvijanje vještina učenja kao i općih stručnih kompetencija, koje omogućavaju nastavak školovanja u smislu osposobljavanja za istraživački rad u specijalizovanoj oblasti.

Razvijanje općih kompetencija: objektivnog vrednovanja društvenokorisnog rada drugih, komunikacija sa stručnjacima iz srodnih oblasti; posjedovanje profesionalne etike, sposobnost upravljanja projektima, izvođenje eksperimenata, obrada podataka i tumačenje rezultata, te kreativnost i inovativnost u društvenom djelovanju.

ZNACAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Apsolviranjem studijskog programa dodiplomskog studija kandidat stiče opće kompetencije: sposobnost proširenja stečenih informativnih znanja i njihove primjene u praksi, zatim objektivnog vrednovanja rada drugih izvršilaca, i komuniciranje sa stručnjacima iz drugih oblasti. Također stiče umijeće poznavanja i rasuđivanja na osnovu analize i sinteze dostupnih informacija, formulisanja sopstvenog mišljenja, pretpostavki i izvođenja zaključaka, praćenje novina u rješavanju socijalnih problema, upotrebom informciono komunikacionih tehnologija.

Kandidat se osposobljava za primjenu svog znanja i razumijevanja u nepoznatom okruženju i sistemu vrijednosti, kao i za logičko rasuđivanje na osnovu predmetnog poznavanja: metoda, postupaka i procesa neophodnih za socijalno postupanja i saradnje sa lokalnom zajednicom.  

PODRUCJE ZAPOSLJAVANJA

Stručni profil Bachelora socijalnog rada zahtijeva samostalan rad i rad u timu u državnoj administraciji ili socijalnim ustanovama i centrima, te državnim i privatnim centrima rehabilitacije. Zatim stručnim službama velikih sistema, kadrovskim službama kompanija, agencijama za pružanje socijalne sigurnosti , zdravstvenim centrima kao i drugim ustanovama za organizaciju slobodnog vremena, socijalnim službama, u andragoškim ustanovama, savjetovalištima, naučnim i istraživačkim organizacijama.

 

 

Visoka medunarodna skola Cazin