O STUDIJSKOM PROGRAMU

Zdravstveni sistem jedan je od najbrže rastućih u regiji i svijetu. Potrebe stanovništva su sve veće. Ljudi žele maksimalno povećati kvalitetu zdravstvenih usluga ta sebe i članove svojih obitelji i za te poslove traže najstručniji kadar. Zato je tržište rada u zdravstvenom sustavu izuzetno otvoreno i pruža mogućnost zapošljavanja i napredovanja stručnjacima školovanim u uvjetima snažne teorijske podloge ali i velike praktične podrške.

Danas završeni studenti moraju odmah znati savladati sve tehničke, stručne i znanstvene poteškoće u radu i pružiti najkvalitetniju uslugu.Odabran je optimalan broj obaveznih predmeta, a studentima je omogućena sloboda i inicijativa da samostalno odaberu izborne predmete u okviru multidisciplinarnih studijskih grupa. Na taj način mogu sticati znanja i vještine za koje pouzdano znaju da će im biti značajni na budućem radnom mjestu.

Završavanjem svih obaveza predviđenih planom i programom trogodišnjeg studija Odsjeka Zdravstvenih nauka kandidat stiče diplomu i naziv Bachelor zdravstva – smjer sanitarni inženjering, ECTS 180.

Završavanjem svih obaveza predviđenih planom i programom četverogodišnjeg studija Odsjeka Zdravstvenih nauka kandidat stiče diplomu i naziv Bachelor zdravstva – diplomirani sanitarni inženjer, smjer sanitarni inženjering, ECTS 240.

 

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

 Ciljevi programa su:

* postizanje kompetencije svršenog diplomca;

* postizanje potrebnog stepena specijalizacije;

* osposobljenost za stručni i istraživački rad iz oblasti zdravstva.

Opći cilj studijskih programa je školovanje svestranog, društveno odgovornog i stručnog Bachelor-a zdravstva, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama zaštite javnog zdravlja i ambijenta zdravog življenja, uspostavljanjem stalnog rasta efikasnosti djelovanja koje nameće savremeno društvo.

Ovi programi imaju za cilj i razvijanje specifičnih kompetencija: poznavanje načina i metoda djelovanja u zdravstvu, te ostalim aktivnostima javnog zdravstva u skladu sa racionalnim korištenjem ljudskih resursa, primjenom odgovarajućih mjera za povećanje efikasnosti zdravstvenih aktivnosti, samostalnoj izradi studija u oblasti ostvarivanja javnog zdravstva.

Ostali ciljevi studijskih programa ogledaju se u razvoju specifičnih vještina koje se odnose na strateški pristup u sagledavanju najvažnijih elemenata djelovanja u zdravstvu u smislu dugoročnog razvoja. Studijskim programima se postiže i sposobnost integrisanja znanja,rješavanja složenih problema upravljanja zdravstvenim ustanovama. Cilj studijskih programa je i razvijanje vještina učenja kao i opštih stručnih kompetencija, koje omogućavaju nastavak školovanja u smislu osposobljavanja za istraživački rad u specijalizovanoj oblasti.

Ovi ciljevi se postižu raznovrsnim metodama nastave (predavanja, vježbe i interaktivna nastava primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija) i u skladu su sa osnovnim zadacima i ciljevima VMŠC i Lokalne zajednice. Zatim u skladu sa reformom obrazovnog sistema sa preporukama iz Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju, što omogućava studentima upis na evropske visokoškolske ustanove.

ZNACAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Apsolviranjem studijskog programa dodiplomskog studija kandidat stiče opšte kompetencije: sposobnost proširenja stečenih informativnih znanja i njihove primjene u praksi, zatim objektivnog vrednovanja rada drugih izvršilaca, i komuniciranje sa stručnjacima iz srodnih oblasti. Također stiče umijeće poznavanja i rasuđivanja na osnovu analize i sinteze dostupnih informacija, formulisanja sopstvenog mišljenja, pretpostavki i izvođenja zaključaka, praćenje novina u rješavanju zdravstvenih problema, upotrebom raspoložive medicinske tehnike i informciono-komunikacionih tehnologija.

Kandidat se osposobljava za primjenu znanja i razumijevanja u nepoznatom okruženju i sistemu vrijednost, kao i za logičko rasuđivanje na osnovu predmetnog poznavanja: metoda, postupaka i procesa neophodnih za postupanja u cilju obezbjeđenja javnog zdravstva putem sanitarnog inženjerstva i saradnje sa lokalnom zajednicom.Razvijanje opštih kompetencija: objektivnog vrednovanja društvenokorisnog rada drugih, komunikacija sa stručnjacima iz srodnih oblasti zdravstvene zaštite; posjedovanje liječničke etike, sposobnost upravljanja projektima, izvođenje eksperimenata, obrada podataka i tumačenje rezultata, te kreativnost i inovativnost u djelovanju na unapređenju javnog zdravstva.

PODRUCJE ZAPOSLJAVANJA

Sanitarni inženjer je osposobljen za suočavanje s rizicima za okolinu i zdravlje čovjeka, izazvanim različitim agensima prisutnim u vazduhu, vodi, zemljištu i hrani te potencijalno štetnim fizičkim faktorima. Zatim za rad unutar sistema zdravstvene zaštite, s posebnim težištem na zaštiti stanovništva od negativnih uticaja okoline, zaštiti okoline od potencijalno negativnihuticaja aktivnosti čovjeka i na poboljšanju kvaliteta životne sredine. Rad u ekološkoj inspekciji, rad u sastavu higijensko-epidemiološkog i mikrobiološkog tima, u laboratoriji za hemijsko i mikrobiološko ispitivanje namirnica i predmeta opšte upotrebe, u laboratorijima za hemijsko i mikrobiološko ispitivanje svih vrsta voda, u laboratorijima za ispitivanje otpada, zemljišta, vazduha i ekotoksikologiju, koristeći visoko sofisticiranu opremu, te u jedinicama za sanitarnu tehniku, na DDD poslovima i sterilizacijskim jedinicama, su također potencijalna mjesta zaposlenja.

S obzirom na osposobljenost, radno mjesto diplomiranog sanitarnog inženjera može da bude: zavodi za zaštitu zdravlja, domovi zdravlja, klinički centri, bolnice, u organima uprave, inspekcija (komunalna, zdravstveno-sanitarna, za hranu, za vodu), industrije za preradu i proizvodnju životnih namirnica, petrohemijska i hemijska industrija, rafinerija nafte, metaloprerađivačka industrija, željezare, itd.

 

 

Visoka medunarodna skola Cazin