O STUDIJSKOM PROGRAMU

Pedagogija I psihologija su jedne od najsloženijih društvenih nauka. Njihova složenost determinisana je suptilnosti predmeta proučavanja I specifičnosti naučne metodologije kojom se istražuju pedagoški I psihički procesi. Isto tako, praktična primjena otkrivenih pedagoških I psiholoških saznanja, zahtijeva visokoškolovani kadar. Školovanje pedagoga-psihologa kao fuzije dva studijska programa u jedan, moguće je na dobro organiziranim studijama na kojima se student upoznaju sa savremenim saznanjima iz fundamentalnih pedagoških I psiholoških disciplina. U prilog činjenici da je potreba za ovim profilom stručnjaka sve izraženija, govori I podatak da u privrednim I drugim preduzećima, klinikama, zdravstvenim ustanovama, sigurnosnim kućama I savjetovalištima veoma je malo zaposlenih psihologa.

Plan prvog ciklusa studija pedagogije i psihologije obuhvata dvije grupe predmeta: obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti se odnose na one oblasti koje su osnova za razumjevanje savremene psihologije. Studenti će slušati i polagati ispite iz obaveznih predmeta (iz prve, druge, treće i četvrte godine studija) i izbornih predmeta (iz prve, druge, treće i četvrte godine studija) iz grupe izbornih predmeta.

Završavanjem svih obaveza predviđenih planom i programom četvereogodišnjeg studija Odsjeka Društvenih nauka kandidat stiče diplomu i naziv Bachelor pedagogije i psihologije – diplomirani pedagog/psiholog, 240 ECTS.

 

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Ciljevi programa dodiplomskih studija su:

* postizanje kompetencije svršenog diplomca;

* postizanje potrebnog stepena specijalizacije;

* osposobljenost za istraživački rad iz oblasti pedagogije i psihologije.

Opći cilj studijskog programa je školovanje svestranog, društveno odgovornog i stručnog diplomiranog Pedagoga i psihologa, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama društvenog djelovanja i uspostavljanje stalnog rasta efikasnosti obrazovanja i pedagoškog djelovanja, koje nameće savremeno društvo.

Ovaj program ima za cilj i razvijanje specifičnih kompetencija: poznavanje načina i metoda djelovanja u nastavi i obrazovanju, te ostalim pedagoškim aktivnostima u skladu sa racionalnim korištenjem ljudskih resur, primjenu odgovarajućih mjera za povećanje efikasnosti nastave, samostalnoj izradi studija u oblasti pedagoške postupnoosti.

Ostali ciljevi studijskog programa ogledaju se u razvoju specifičnih vještina koje se odnose na strateški pristup u sagledavanju najvažnijih elemenata društvenog djelovanja u smislu dugoročnog razvoja. Studijskim programom se postiže i sposobnost integrisanja znanja, rješavanja složenih problema upravljanja obrazovnim institucijama. Cilj programa je i razvijanje vještina učenja kao i općih stručnih kompetencija, koje omogućavaju nastavak školovanja u smislu osposobljavanja za istraživački rad u specijalizovanoj oblasti.

Razvijanje općih kompetencija: objektivnog vrednovanja društvenokorisnog rada drugih, komunikacija sa stručnjacima iz srodnih oblasti; posjedovanje profesionalne etike, sposobnost upravljanja projektima, izvođenje eksperimenata, obrada podataka i tumačenje rezultata, te kreativnost i inovativnost u nastavi i društvenom djelovanju.

ZNACAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Apsolviranjem studijskog programa dodiplomskog studija kandidat stiče opće kompetencije: sposobnost proširenja stečenih informativnih znanja i njihove primjene u praksi, zatim objektivnog vrednovanja rada drugih izvršilaca, i komuniciranje sa stručnjacima iz drugih oblasti. Također stiče umijeće poznavanja i rasuđivanja na osnovu analize i sinteze dostupnih informacija, formulisanja sopstvenog mišljenja, pretpostavki i izvođenja zaključaka, praćenje novina u rješavanju pedagoških problema, upotrebom informciono - komunikacionih tehnologija.

Kandidat se osposobljava za primijenu svog znanja i razumijevanja u nepoznatom okruženju i sistemu vrijednosti, kao i za logičko rasuđivanje na osnovu predmetnog poznavanja: metoda, postupaka i procesa neophodnih za pedagoško-psihološka postupanja i saradnje sa lokalnom zajednicom.

PODRUCJE ZAPOSLJAVANJA

Kandidati su osposobljeni za obavljanje složenih poslova u oblasti odgoja i obrazovanja (predškolskim ustanovama, ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, institucijama za obrazovanje odraslih, pedagoškim zavodima, centrima za odgoj i obrazovanje djece i mladih), socijalne i zdravstvene zaštite; sudjelovanja u naučnim i stručnim istraživanjima koja imaju za cilj rješavanje praktičnih problema iz područja odgoja i obrazovanja, te područja mentalnog zdravlja, kreiranja i realizacije aktivnosti koje se baziraju na principima cjeloživotnog učenja; sudjelovanja u radu organizacija koje imaju za cilj pomoć i podršku ranjivim grupama (npr. osobe sa posebnim potrebama, razvojnim poteškoćama, problemima mentalnog zdravlja,adolescenti sa teškoćama u ponašanju, starije osobe sa poteškoćama vezanim uz starost), uz kreiranje konkretnih aktivnosti.

Stručni profil pedagoga i psihologa pretpostavlja samostalan rad ili kao člana tima u državnim i privatnim školama, stručno-razvojnim službama predškolskih, osnovnoškolskih, srednjoškolskih ustanova, stručnim službama velikih sistema, kadrovskim službama kompanija, raznolikim agencijama za specijalističku izobrazbu, zdravstvenim centrima kao i drugim ustanovama, centrima za kulturu, ustanovama za organizaciju slobodnog vremena, socijalnim službama, vjerskim školama, ustanovama za djecu sa posebnim potrebama, službama za profesionalno usmjeravanje i orijentaciju, organizaciji odgojnog i obrazovnog rada u andragoškim ustanovama, savjetovalištima, naučnim i istraživačkim organizacijama.

 

 

Visoka medunarodna skola Cazin