O STUDIJSKOM PROGRAMU

 

Posebnost je ovoga studija što uz temeljna znanja iz područja ekonomije student stječe i ostala znanja koja se u poslovnoj operativi svakodnevno traže. Osim na ekonomiju, studij stavlja naglasak na znanja iz polja prava (posebice uprave zbog čega velik broj državnih službenika odabire ovo usmjerenje), zatim informacijsko-komunikacijskih tehnologija (rad u Microsoft i Apple okruženju te razumijevanje i korištenje web-tehnologija), kao i na osnove projektnoga menadžmenta. Sva ova područja pomno su planirana i organizirana tako da student polako gradi svoju interdisciplinarnu bazu stručnoga znanja iz područja ekonomije.Studente se ovoga studijskog usmjerenja uči kako buduće poslovne zahtjeve gledati kao priliku za dokazivanje vlastitih sposobnosti kompatibilnu s postizanjem mogućih organizacijskih ciljeva, te kako rješavati konfliktne situacije i raditi u timu. Studenti usvajaju principe projektnoga načina razmišljanja, proaktivnoga pristupa rješavanju problema i kontinuiranomu učenju, a s ciljem postizanja učinaka koji premašuju očekivanja, pouzdanosti, dosljednosti i predanosti poslu i vlastitomu osobnom razvoju.

Završavanjem svih obaveza predviđenih planom i programom trogodišnjeg studija Menadžment javne administracije kandidat stiče diplomu i naziv Bachelor poslovnog menadžmenta, smjer Menadžment javne administracije, ECTS 180.

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Ciljevi programa dodiplomskih studija su:

* postizanje kompetencije svršenog diplomca;

* postizanje potrebnog stepena specijalizacije;

* osposobljenost za istraživački rad iz oblasti menadžmenta javne administracije.

Ovaj program ima za cilj i razvijanje specifičnih kompetencija: poznavanje načina i metoda djelovanja u društvenoj zajednici u skladu sa racionalnim korištenjem resursa, sprovođenje mjera zaštite građanskih prava i sloboda pojedinca u funkciji održivog razvoja, primjenu odgovarajućih mjera za povećanje efikasnosti društveno korisnog rada, samostalnoj izradi studija u oblasti menadžmenta ljudskih resursa.

Opći cilj studijskog programa je školovanje svestranog, društveno odgovornog i stručnog menadžera javne administracije, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama privrednog djelovanja i uspostavljanje stalnog rasta dodate vrijednosti, koje nameće savremeno društvo.Ostali ciljevi studijskog programa ogledaju se u razvoju specifičnih vještina koje se odnose na strateški pristup u sagledavanju najvažnijih elemenata ekonomičnosti privrednog i društvenog djelovanja u smislu dugoročnog razvoja. Taj društveni aktivizam čovjekov se posmatra sa stanovišta ljudskih sloboda, kao i racionalnog korištenja ljudskih resursa od značaja. Studijskim programom se postiže i sposobnost integrisanja znanja, rješavanja i razumijevanja složenih društvenih odnosa u zemljama u tranziciji.

Cilj programa je i razvijanje vještina učenja kao i opštih stručnih kompetencija, koje omogućavaju nastavak školovanja u smislu osposobljavanja za naučno-istraživački rad u specijalizovanoj oblasti. Ovi ciljevi se postižu različitim metodama nastave (predavanja, vježbe i interaktivna nastava putem ICT) i u skladu su sa osnovnim zadacima i ciljevima VMŠC i Lokalne zajednice. Zatim u skladu sa reformom obrazovnog sistema sa preporukama iz Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju, što omogućava studentima upis na evropske visokoškolske ustanove.

Razvijanje opštih kompetencija: objektivnog vrednovanja rada drugih, komunikacija sa stručnjacima iz srodnih oblasti; posjedovanje profesionalne etike, sposobnost upravljanja projektima, izvođenje eksperimenata, obrada podataka i tumačenje rezultata, te kreativnost i inovativnost u javnoj upravi. 

 

ZNACAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

 

Apsolviranjem studijskog programa kandidat stiče opće kompetencije: sposobnost proširenja stečenih informativnih znanja i njihove primjene u praksi, zatim objektivnog vrednovanja rada drugih izvršilaca, i komuniciranje sa stručnjacima iz srodnih oblasti. Također, stiče umijeće poznavanja i rasuđivanja na osnovu analize i sinteze dostupnih informacija, formuliranja sopstvenog mišljenja, pretpostavki i izvođenja zaključaka, praćenje novina u rješavanju problematike upravljanja javnom administracijom, upotrebom informciono- komunikacionih tehnologija.

Kandidat se osposobljava za primjenu znanja i razumijevanja u nepoznatom okruženju i sistemu vrijednosti, kao i za logičko rasuđivanje na osnovu predmetnog poznavanja: metoda, postupaka i procesa neophodnih za menadžment javne administracije, zatim menadžment u vršenju usluga i saradnje sa lokalnom zajednicom.

PODRUCJE ZAPOSLJAVANJA

Prvi ciklus studija menadžmenta daje diplomcima prednosti pri zaposlenju u lokalnim i međunarodnim okvirima. Diplomanti menadžmenta javne administracije sposobni su preuzetirazličite odgovornosti u upravljanju javnom administracijom i srodnim poslovima. Studiranje i interakcija s različitim kulturama daje kandidatima značajna iskustva i dodatne vrijednosti.

 

 

Visoka medunarodna skola Cazin