O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski programi dodiplomskih studija na ovom Odsjeku razvijaju se kroz planirane kurseve/nastavne predmete prema programima koje je usvojilo Nastavno vijeće. Programi kurseva usklađeni su sa potrebama lokalne zajednice, preporukama Ministarstva obrazovanja i preporukama Svjetske deklaracije i Evropskih konvencija o visokom obrazovanju.

Završavanjem svih obaveza predviđenih planom i programom trogodišnjeg studija odsjeka Poslovnog menadžmenta kandidat stiče diplomu i naziv Bachelor poslovnog menadžmenta, smjer Finansije i bankarstvo, ECTS 180.

Završavanjem svih obaveza predviđenih planom i programom četvereogodišnjeg studija odsjeka Poslovnog menadžmenta kandidat stiče diplomu i naziv Bachelor poslovnog menadžmenta -diplomirani ekonomista, smjer Finansije i bankarstvo, ECTS 240.

 

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Ciljevi programa dodiplomskih studija su:

* postizanje kompetencije svršenog diplomca;

* postizanje potrebnog stepena specijalizacije;

* osposobljenost za stručni i istraživački rad iz oblasti finansijskog menadžmenta.

Opći cilj studijskog programa je školovanje svestranog, društveno odgovornog i stručnog diplomiranog ekonomiste, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama privrednog djelovanja i uspostavljanje stalnog rasta dodatne vrijednosti, koje nameću principi Nove ekonomije.

Ostali ciljevi studijskog programa ogledaju se u razvoju specifičnih vještina koje se odnose na strateški pristup u sagledavanju najvažnijih elemenata ekonomičnosti privrednog djelovanja u smislu dugoročnog razvoja. Studijskim programom se postiže i sposobnost integrisanja znanja, rješavanja složenih problema u finansijskom bankarskom menadžmentu, te razumijevanje složenih društvenih odnosa u zemljama u tranziciji. Cilj programa je i razvijanje vještina učenja kao i općih stručnih kompetencija, koje omogućavaju nastavak školovanja u smislu osposobljavanja za istraživački rad u ovoj stručnoj oblasti.

Ovi ciljevi se postižu kombinovanim metodama nastave (predavanja, vježbe i interaktivna nastava putem ICT) i u skladu su sa osnovnim zadacima i ciljevima VMŠC i Lokalne zajednice. Zatim u skladu sa reformom obrazovnog sistema sa preporukama iz Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju, što omogućava studentima upis na evropske visokoškolske ustanove.

Razvijanje općih kompetencija: objektivnog vrednovanja rada saradnika, komunikacija sa stručnjacima iz srodnih oblasti; posjedovanje profesionalne etike, sposobnost upravljanja projektima, izvođenje eksperimenata, obrada podataka i tumačenje rezultata, te kreativnost i inovativnost. Ovaj program ima za cilj i razvijanje specifičnih kompetencija: poznavanje načina i metoda djelovanja u okruženju u skladu sa racionalnim korištenjem resursa, sprovođenje mjera zaštite okoline u funkciji održivog razvoja, primjenu odgovarajućih mjera za povećanje efikasnosti rada, samostalnoj izradi studija u oblasti finansija, te menadžmenta ljudskih resursa.

 

ZNACAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Apsolviranjem studijskog programa kandidat stiče opće kompetencije: sposobnost proširenja stečenih informativnih znanja i njihove primjene u praksi, zatim objektivnog vrednovanja rada drugih izvršilaca, i komuniciranje sa stručnjacima iz srodnih oblasti. Također, stiče umijeće poznavanja i rasuđivanja na osnovu analize i sinteze dostupnih informacija, formuliranja sopstvenog mišljenja, pretpostavki i izvođenja zaključaka, praćenje novina u rješavanju poslovne problematike, upotrebom informciono- komunikacionih tehnologija.

Kandidat se osposobljava za primjenu znanja i razumijevanja u nepoznatom okruženju i sistemu vrijednosti, kao i za logičko rasuđivanje na osnovu predmetnog poznavanja: metoda, postupaka i procesa neophodnih za menadžment poslovnih sistema, finansijski menadžment, nadzora nad tržištem, zatim menadžment u vršenju usluga i saradnje sa lokalnom zajednicom

 

PODRUCJE ZAPOSLJAVANJA

Prvi ciklus studija Finansije I bankarstvo, daje diplomcima prednosti pri zapošljavanju u lokalnim i međunarodnim okvirima. Diplomanti su sposobni preuzeti različite odgovornosti u upravljanju finansijama, reklamiranju i srodnim poslovima. Studiranje i interakcija s različitim kulturama daje kandidatima značajna iskustva i dodatne vrijednosti. Osim toga, to je od velike važnosti za studente i diplomce, kao buduće finansijske menadžere u sve konkurentnijem poslovnom okruženju.

 

  

Visoka medunarodna skola Cazin