O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski programi dodiplomskih studija Drumski i gradski saobraćaj razvijaju se kroz planirane kurseve/nastavne predmete prema programima koje su usvojila Nastavno vijeće. Programi kurseva usklađeni su sa potrebama lokalne zajednice, preporukama ministarstva obrazovanja i preporukama svjetske deklaracije i evropskih konvencija o visokom obrazovanju.

Završavanjem svih obaveza predviđenih planom i programom trogodišnjeg studijskog programa Drumskog i gradskog saobraćaja, kandidat stiče Bachelor saobraćaja – inženjer drumskog i gradskog saobraćaja, ECTS 180.

Završavanjem svih obaveza predviđenih planom i programom četverogodišnjeg studijskog programa Drumskog i gradskog saobraćaja, kandidat stiče zvanje Bachelor saobraćaja – diplomirani inženjer drumskog i gradskog saobraćaja, ECTS 240.

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

 

 

Ciljevi programa dodiplomskih studija su:

* postizanje kompetencije svršenog diplomca;

* postizanje potrebnog stepena specijalizacije;

* osposobljenost za istraživački rad iz oblasti tehničkih, okolin skih i ekonomskih disciplina u saobraćaju.

Ovaj program ima za cilj i razvijanje specifičnih kompetencija: poznavanje načina i metoda djelovanja u okolini u skladu sa racionalnim korištenjem resursa, sprovođenje mjera zaštite okoline u funkciji obezbjeđenja saobraćajnih potreba, primjenu odgovarajućih mjera za povećanje efikasnosti saobraćajnih sistema, samostalnoj izradi studija u oblasti primjene transportne tehnike i tehnologije.

Opći cilj studijskog programa je školovanje svestranog, društveno odgovornog i stručnog saobraćajnog inženjera, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama transportnih sistema i njihovog uklapanja u okoliš, koje nameće savremeno društvo.

Ostali ciljevi studijskog programa ogledaju se u razvoju specifičnih vještina koje se odnose na strateški pristup u sagledavanju najvažnijih elemenata ekonomičnosti privrednog djelovanja u smislu dugoročnog razvoja. Studijskim programom se postiže i sposobnost integrisanja znanja,rješavanja složenih problema organizacije, tehnike i tehnologije u drumskom i gradskom saobraćaju, te razumijevanje složenih dnosa u realizaciji transportne politike organizacije.

Cilj programa je i razvijanje vještina učenja kao i općih stručnih kompetencija, koje omogućavaju nastavak školovanja u smislu osposobljavanja za naučno-istraživački rad u specijalizovanim oblastima. Ovi ciljevi se postižu raznovrsnim metodama nastave (predavanja, vježbe, očigledna nastava i interaktivna nastava putem ICT) i u skladu su sa osnovnim zadacima i ciljevima VMŠC i Lokalne zajednice. Zatim u skladu sa reformom obrazovnog sistema sa preporukama iz Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju, što omogućava studentima upis na evropske visokoškolske ustanove. 

ZNACAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

 

Apsolviranjem programa dodiplomskog studija kandidat stiče opće kompetencije: umijeće primjene informativnih znanja u praksi i sposobnost njihovog proširenja, zatim objektivnog vrednovanja rada drugih izvršilaca, i komuniciranje sa stručnjacima iz drugih oblasti. Također, stiče sposobnost poznavanja i rasuđivanja na osnovu analize i sinteze dostupnih informacija, formuliranja sopstvenog mišljenja, pretpostavki i izvođenja zaključaka, praćenja novina u rješavanju problema proizvodnje, transporta i usluga, upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Kandidat se osposobljava za primjenu svoga znanja i razumijevanja u nepoznatom okruženju i sistemu vrijednosti, kao i za logičko rasuđivanje na osnovu predmetnog poznavanja: metoda postupaka i procesa koji su neophodni za menadžment proizvodnje, transporta, kvaliteta, okoline i poslova od javnog značaja.

Razvijanje općih kompetencija: objektivnog vrednovanja rada drugih, komunikacija sa stručnjacima iz srodnih i drugih oblasti, posjedovanje profesionalne etike, sposobnost upravljanja projektima, izvođenje eksperimenata, obrada podataka i tumačenje rezultata, te kreativnost i inovativnost. 

PODRUCJE ZAPOSLJAVANJA

 

Inženjer drumskog I gradskog saobraćaja je osposobljen za upravljanje saobraćajnim sistemima ili dijelovima velikih sistema koji se odnose naorganizaciju transporta i logističke podrške. Zatim u državnoj službi i sektorima saobraćaja i sigurnosnim službama koje organizuju prevoz opasnih materija. Procjena štete od akcidenata u transport od strane osiguravajućih kuća je također udjelokrugu osposobljenosti saobraćajnog inženjera. Samostalni I timski rad u autoškolama, saobraćajnim centrima i srednjim školama saobraćajnog smjera su u granicama mogućnosti.

 

 

Visoka medunarodna skola Cazin