O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski programi dodiplomskih studija na ovom odsjeku razvijaju se kroz planirane kurseve/nastavne predmete prema programima koje je usvojilo Nastavno vijeće. Programi kurseva usklađeni su sa potrebama lokalne zajednice, preporukama ministarstva obrazovanja i preporukama svjetske deklaracije i evropskih konvencija o visokom obrazovanju.

Završavanjem svih obaveza predviđenih planom i programom trogodišnjeg studija Smjer Sigurnost kandidat stiče diplomu i naziv Bachelor sigurnosti-smjer sigurnost, ECTS 180.

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

 

Ciljevi programa dodiplomskih studija su:

* postizanje kompetencije svršenog diplomca;

* postizanje potrebnog stepena specijalizacije;

* osposobljenost za istraživački rad iz oblasti sigurnosti.

Osnovni cilj programa je da studenti steknu teorijska znanja i praktične vještine iz rada i organizacije institucija iz oblasti sigurnosti, odbrane i zaštite te izuče mjere, radnje i aktivnosti koje se provode na zaštiti života građana. Takođe, saznajni proces obezbjediće sagledavanje planiranja, organizacije, naređivanja, koordinacije i kontrole tokom realizacije aktivnosti bezbjednosnih službi u zaštiti od prirodnih i vještačkih katastrofa te ugrožavanja stabilnog bezbjednosnog okruženja od strane društvenih aspekata ugrožavanja.

Nastavni plan odgovara normativima koji se odnose na obim predmeta po grupama predmeta te sadrži sljedeće grupe predmeta:

* osnovne, koji predstavljaju bazu za naučnu oblast kojoj pripada studijski program;

* disciplinarne ili stručne, koji čine samu suštinu kvalifikacije;

* usko disciplinarne, usmjerene na specijalizaciju, tj. detaljnije proučavanje neke uže discipline;

* komplementarne, koji pripadaju drugim oblastima, ali su povezani sa matičnom oblašću, i/ili doprinose razumijevanju znanja;

* opšte, namijenjene razvoju takozvanih „mekih“ ili „prenosivih“ vještina koje se traže u svim kvalifikacijama.

Savladavanje studijskog programa i sticanje diplome nosiocu daje pravo korištenja stručnog zvanja Bachelo sigurnosti sa 180 ECTS bodova, koji u osnovi edukacije ima znanja širokog spektra od međunarodne do lične bezbjednosti, potrebnim organizacionim sposobnostima za rad u privatnim i javnim ustanovama bezbjednosnog sektora (ministarstva unutrašnjih poslova, kazneno-popravnim zavodima, sudstvu, tužilaštvu i dr.), odbrambenom polju (Oružane snage Bosne i Hercegovine), u sastavu obavještajno-bezbjednosnih službi (Agencija za istrage i zaštitu - SIPA, obavještajno-bezbjednosnu agenciju - OBA), specijalnim jedinicama snaga bezbjednosti i odbrane, nedržavnom sektoru bezbjednosti te kao pripadnici zaštitarskih službi, ali i sektorima civilne zaštite, vatrogasnih službi, organa uprave i sl. 

ZNACAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

 

Nakon završenog studijskog programa „Sigurnost“ studenti će biti osposobljeni za:

> prepoznavanje i razumjevanje prirode izazova i prijetnji-izvora ugrožavanja bezbjednosti na svim nivoima (pojedinačnom, društvenom, državnom, regionalnom i međunarodnom)

> prevenciju, rano otkrivanje i evidentiranje, ugrožavanja stabilnog bezbjednosnog okruženja;

> korištenje menadžerskih znanja u institucijama bezbjednosti iz opšteg i strategijskog menadžmenta, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja promjenama organizacionog ponašanja i organizacione kulture prilagođavajući se aplikativnim modelima menadžmenta koji se primjenjuju u efikasnim institucijama bezbjednosti i odbrane u svijetu;

> rad u međunarodnim institucijama bezbjednosti, odbrane i zaštite;

> individualni i timski rad;

> analiziranje sagledavanje potrebnih materijalno-tehničkih sredstava za izvršenje zadataka iz oblasti bezbejdnosti;

> integrisanje stečenih znanja te prenošenje znanja i edukaciju osoba iz oblasti bezbjednosti, odbrane i zaštite;

> planiranje, organizaciju, koordinaciju i kontrolu zadataka u kriznim situacijama;

> provođenje krivično-pravnih postupaka;

> zaštitu ličnosti i imovine;

> integrisanje stečenih znanja i prihvat dodatnih saznanja kako bi se specijalizovali na polju ekološke bezbjednosti, energetske bezbjednosti, maloljetničkoj delikvenciji, forenzici i dr.

> samostalno učenje i korištenje stručne literature;nastavak školovanja na II ciklusu studija iz područja bezbjednosti, odbrane i zaštite

 

PODRUCJE ZAPOSLJAVANJA

 

Kandidat u osnovi stiče znanja širokog spektra od međunarodne do lične bezbjednosti, potrebnim organizacionim sposobnostima za rad u privatnim i javnim ustanovama bezbjednosnog sektora (ministarstva unutrašnjih poslova, kazneno-popravnim zavodima, sudstvu, tužilaštvu i dr.), odbrambenom polju (Oružane snage Bosne i Hercegovine), u sastavu obavještajno-bezbjednosnih službi (Agencija za istrage i zaštitu-SIPA, obavještajno-bezbjednosnu agenciju-OBA), specijalnim jedinicama snaga bezbjednosti i odbrane, nedržavnom sektoru bezbjednosti te kao pripadnici zaštitarskih službi, ali i sektorima civilne zaštite, vatrogasnih službi, organa uprave i sl.

 

 

Visoka medunarodna skola Cazin