O STUDIJSKOM PROGRAMU

 

Studijski programi dodiplomskih studija na ovom Odsjeku razvijaju se kroz planirane kurseve/nastavne predmete prema programima koje je usvojilo Nastavno vijeće. Programi kurseva usklađeni su sa potrebama lokalne zajednice, preporukama Ministarstva obrazovanja i preporukama Svjetske deklaracije i Evropskih konvencija o visokom obrazovanju.

Završavanjem svih obaveza predviđenih planom i programom četverogodišnjeg studija Agromenadžmenta kandidat stiče diplomu i naziv Bachelor poslovnog menadžmenta, smjer Agromenadžment, ECTS 240.

 

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

 

Ciljevi programa dodiplomskih studija su:

* postizanje kompetencije svršenog diplomca;

* postizanje potrebnog stepena specijalizacije;

* osposobljenost za istraživački rad iz oblasti agromenadžmenta.

Ovaj program ima za cilj i razvijanje specifičnih kompetencija: poznavanje načina i metoda djelovanja u okolini u skladu sa racionalnim korištenjem resursa, sprovođenje mjera zaštite okoline u funkciji održivog razvoja, primjenu odgovarajućih mjera za povećanje efikasnosti rada, samostalnoj izradi studija Agromenadžmenta.

Opći cilj studijskog programa je školovanje svestranog, društveno odgovornog i stručnog menadžera agromenadžmenta, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama poljoprivrednog djelovanja i uspostavljanje stalnog rasta dodate vrijednosti, koje nameće savremeno društvo.

Ostali ciljevi studijskog programa ogledaju se u razvoju specifičnih vještina koje se odnose na strateški pristup u sagledavanju najvažnijih elemenata ekonomičnosti privrednog djelovanja u smislu dugoročnog razvoja. Studijskim programom se postiže i sposobnost integrisanja znanja, rješavanja složenih problema iz područja menadžmenta u agraru, te razumijevanje složenih društvenih odnosa u zemljama u tranziciji.

Cilj programa je i razvijanje vještina učenja kao i općih stručnih kompetencija, koje omogućavaju nastavak školovanja u smislu osposobljavanja za istraživački rad u specijalizovanoj oblasti. Ovi ciljevi se postižu raznovrsnim metodama nastave (predavanja, vježbe i interaktivna nastava putem ICT) i u skladu su sa osnovnim zadacima i ciljevima VMŠCi Lokalne zajednice. Zatim u skladu sa reformom obrazovnog sistema sa preporukama iz Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju, što omogućava studentima upis na evropske visokoškolske ustanove.

Razvijanje općih kompetencija: objektivnog vrednovanja rada saradnika, komunikacija sa stručnjacima iz srodnih oblasti; posjedovanje profesionalne etike, sposobnosti upravljanja projektima, izvođenje eksperimenata, obrada podataka i tumačenje rezultata, te kreativnost i inovativnost u agraru. 

 

ZNACAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Apsolviranjem studijskog programa kandidat stiče opće kompetencije: sposobnost proširenja stečenih informativnih znanja i njihove primjene u praksi, zatim objektivnog vrednovanja rada drugih izvršilaca, i komuniciranje sa stručnjacima iz srodnih oblasti. Također, stiče umijeće poznavanja i rasuđivanja na osnovu analize i sinteze dostupnih informacija, formuliranja sopstvenog mišljenja, pretpostavki i izvođenja zaključaka, praćenje novina u rješavanju agrarne probmatike, upotrebom informaciono- komunikacionih tehnologija.

Kandidat se osposobljava za primjenu znanja i razumijevanja u nepoznatom okruženju i sistemu vrijednosti, kao i za logičko rasuđivanje na osnovu predmetnog poznavanja: metoda, postupaka i procesa neophodnih za agromenadžment, nadzor nad tržištem i saradnju sa lokalnom zajednicom.

 

PODRUCJE ZAPOSLJAVANJA

Prvi ciklus studija agromenadžmenta daje diplomcima prednosti pri zaposlenju u lokalnim i širim okvirima. Diplomanti agromenadžmenta sposobni su preuzeti različite odgovornosti u upravljanju i reklamiranju agrarnih razvojnih aktivnostima i srodnim poslovima. Studiranje i interakcija s različitim kulturama daje kandidatima značajna iskustva i dodatne vrijednosti.

 

 

 

Visoka medunarodna skola Cazin