Senat i Uprava Visoke međunarodne škole u Cazinu odlučni su u izgradnji obrazovne i naučne ustanove, polazeći od opštih trendova reforme ka stvaranju jedinstvenog evropskog prostora visokog obrazovanja. Menadžment je pristupio jačanju obrzovnih kapaciteta u cilju stvaranja kadrovske podloge za razvoj lokalne zajednice, prepoznavanjem pozitivnih stremljenja obrazovnih postignuća i njihove primjene u praksi. Kroz ustaljenu komunikaciju i dobre odnose sa partnerima i institucijama, omogućit će se pozicioniranje sopstvenih dometa i potreba kroz razvijanje pozitivnog takmičarskog duha u ostvarivanju rezultata, izbjegavajući grešaka koje su napravili drugi. Planiranjem i realizacijom nastavnih i istraživačko razvojnih aktivnosti, te ostalim oblicima rada sa studentima i partnerima menadžment želi izgraditi imidž institucije kao značajnog faktora regionalnog razvoja lokalne zajednice. Uspostavljanjem stalnog rasta efikasnosti nastave i razmjenom znanja sa drugim obrazovnim institucijama, uz prisustvo gostujućih profesora, zadovoljit će se potrebe lokalne zajednice za stručnjacima iz pojedinih oblasti privređivanja. Visoko obrazovanje stručnjaka prema zahtjevima lokalne zajednice i preporukama Kantonalnog ministarstva obrazovanja, prilagođeno profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju za potrebe tržišta rada je Misija Visoke međunarodne škole u Cazinu. Realizacija obrazovnog sistema u ostvarivanju ovakve misije rezultirat će sa obrazovanjem društveno odgovornog i stručnog diplomca, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama privrednog djelovanja. Periodično se preispituje misija i ciljevi, vrednujući komplementarnost studijskih programa sa potrebama planiranja i razvoja lokalne i šire društvene zajednice. Planiranjem i realizacijom nastavnih i istraživačko razvojnih aktivnosti, te ostalim oblicima rada sa studentima i partnerima menadžment želi izgraditi imidž institucije kao značajnog faktora regionalnog razvoja lokalne zajednice. Uspostavljanjem stalnog rasta efikasnosti nastave i razmjenom znanja sa drugim obrazovnim institucijama, uz prisustvo gostujućih profesora, zadovoljit će se potrebe lokalne zajednice za stručnjacima iz pojedinih oblasti privređivanja.

Visoka medunarodna skola Cazin