Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

S ciljem bližeg upoznavanja sa načinom i sistemom rada u državnim institucijama, a u sklopu terenske nastave studenti Visoke međunarodne škole Cazin zajedno sa svojim profesorom posjetili su općinu Cazin.

 Kroz ovu posjetu studenti su imali priliku saznati nešto više o načinima funkcioniranja ove institucije koja će doprinijeti kvaliteti izvođenja praktičnog dijela nastavnog procesa, te unaprijeđenju ukupne saradnje sa građanima. 

Tokom posjete općini Cazin studenti su u pratnji profesora na ovaj način upoznati sa organizacijom i funkcionisanjem općine, te su pored teoretskog znanja spoznali i uspješna praktična iskustva jedinice lokalne samouprave, te i iz posebnog predmeta kojeg izučavaju u sklopu svog studija, a to je E-poslovanje. 

Studenti su na kraju posjete imali priliku postaviti razna pitanja vezano za rad same ustanove te problemima s kojima se oni kao uposlenici svakodnevno susreću u svom radu.

 

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin