Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Seminar na temu „Neverbalna komunikacija kao vid sporazumjevanja sa djecom s posebnim potrebama“ bit će održan 17.02.2018. godine u prostorijama Visoke međunarodne škole Cazin sa početkom u 09:00 sati.

 

Prvog dana obrađivat će se teme:

- Šta je komunikacija?; Vrste komunikacije:

- Komunikacija u nastavi- neverbalna komunikacija nastavnika u razredu

- Manuelna komunikacija (ručna abeceda, pantomima, Znakovni jezik),

- Znakovni jezik; teorijsko određenje, položaj šake, ruke i tijela,

- Naučimo Znakovni jezik I

Uvodničar i voditelj Seminara je Dr.sc. Amra Imširagić i Muhedin Muhić, dipl. defektolog-surdoaudiolog.

Drugog dana obrađivat će se teme:

- Radionica: Predstavi kolegu/icu na Znakovnom jeziku;

- Radionica: KAGUN: Koristi adekvatne gestove u nastavi,

- Naučimo Znakovni jezik II.

Cilj Seminara je usvajanje ključnih elemenata neverbalne komunikacije, ali i prevazilaženju barijera u komunikaciji sa osobama oštećenog sluha .

Ovlaštena osoba za informiranje

Mr. Jasmina Miljković

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin